м. Кіцмань / вул. Миколайчука, 4/1;
                       вул. Незалежності, 4
                       (099) 311-55-00   (068) 311-55-00

Публічна оферта на надання послуг доступу до мережі інтернет

Закон України Про телекомунікації

Закон України Про захист персональних даних

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг

Цей документ є публічною офертою та публічним договором і згідно ст. 633, 641 та роз. 63 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів. У відповідності із ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, оплата Послуги є акцептом даної оферти, що вважається рівносильним укладанню Договору на умовах, викладених в оферті. Ви повинні надати свої реквізити та здійснити оплату послуг. В такому разі договір вважатиметься укладеним, а наша компанія такою, що прийняла на себе зобов’язання надавати послуги доступу до мережі Інтернет. В разі необхідності договір може бути укладений в письмовій формі.

ФОП Мезенєв Ростислав Анатолійович, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серія АБ, №889272 (дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 30.01.2004 №20320170000003867) та внесений до реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій рішенням НКРЗ № 62 від 11.02.2010, ліцензія провайдера програмної послуги серія НР №1444-п від 04.09.2014р., з однієї сторони, в подальшому «Оператор», керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання телекомунікаційних послуг затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №720 від 09.08.2005р, Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених НКРЗ 26 березня 2009 р пропонує фізичній особі, іменованому надалі «Абонент» публічну оферту про надання послуги доступу до мережі Інтернет та послуги IPTV на наступних умовах:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет на умовах, що містяться в публічній оферті.

1.2. Договір – правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту – Договір).

1.3. Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, яким передбачається підключення до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні.

1.4. Абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

1.5. Акцепт – повна й безумовна згода Абонентом на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

1.6. Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання (окремого комп'ютера або пристрою локальної мережі).

1.7. Тарифний план – затверджена Оператором система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання послуг Оператора.

1.8. Локальна мережа або Мережа - комплекс технічних засобів, призначених для маршрутизації, комутації передачі та/або прийому інформації на основі яких будується розподільна Мережа передачі даних Оператора до вхідного шлюзу в Інтернет.

1.9. Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

1.10. Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг.

1.11. Додаткові послуги – послуги електронної пошти, антивірус та інші послуги, які Абонент може самостійно замовити через Особистий кабінет, або, звернувшись до Контакт-центру Оператора, або у Центрах продажу та обслуговування Оператора та відділах продажу.

1.12. Провайдер – суб’єкт господарювання, який на підставі договору з Оператором надає послуги Абонентам в Мережі Оператора.

1.13. Оператор - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

1.14. Особовий рахунок Абонента - форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором.

1.15. Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.

1.16. Телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

1.17. Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання.

1.18. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

1.19. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.20. Суб'єкт персональних даних - фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.

1.21. Згода суб'єкта персональних даних - будь-яке документоване, зокрема письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

1.22. Припинення надання послуг - припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов'язань за Договором.

1.23. ІР-АДРЕСА – цифрова адреса пристрою в мережі.

1.24. ЗАЯВКА – звернення АБОНЕНТА до ОПЕРАТОРА, здійснене шляхом телефонного дзвінка, електронного повідомлення з сайту ОПЕРАТОРА, або сторінки АККАУНТУ.

1.25. IPTV - IP-TV, IP-телебачення (англ. Internet Protocol Television) — цифрове інтерактивне телебачення в мережах передачі даних за протоколом IP, нове покоління телебачення.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Оператор надає Абонентові, а Абонент приймає й оплачує послуги з доступу до мережі Інтернет та IPTV (надалі «послуги») за технологією ТСР/ІР шляхом підключення до локальної мережі ОПЕРАТОРА на умовах викладених у даному Договорі.

2.2 Послуга надається Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Оператором шляхом вчинення Сторонами дій, що свідчать про згоду дотримуватися оприлюднених Правил публічної оферти. Згода з умовами публічної оферти підтверджується у такий спосіб. Договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет укладається шляхом акцепту Абонентом дійсної публічної оферти, що містить всі істотні умови договору, без підписання сторонами і без вказівки Абонента.

2.3. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми за доступ Абонента в мережу Інтернет, або перерахування грошової суми за Послугу з використанням інших платіжних засобів.

2.4. Момент акцепту дійсної публічної оферти, що визначений п.2.3., вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений Абонентом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

2.5. Договір діє з моменту здійснення Абонентом акцепту публічної оферти в порядку, регламентованому пунктом 2.3, до моменту досягнення нульового балансу Особового рахунка.

2.6. Дійсна публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися Послугою, і мають технічну можливість одержання Послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налаштованого устаткування Абонента й програмного забезпечення. Налаштування програмного забезпечення й устаткування Абонента здійснюється Абонентом самостійно.

2.7. Термін дії умов публічної оферти не обмежений. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.8. Всі зміни й доповнення до публічної оферти опубліковуються на WEB-сайті Оператора в порядку, вказаному в пункті 6.9. оферти.

2.9. Всі умови публічної оферти є обов'язковими як для Абонента, так і для Оператора. Перед початком користування Послугою Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами публічної оферти. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами.

2.10. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними Оператором у Правила, або з новими тарифами на Послугу та Додаткові послуги, Абонент повинен у семиденний строк з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зазначені зміни, розірвати Договір.

2.11. Абонент - суб'єкт персональних даних, дає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних (біллінгу) Оператора для автоматизації системи обліку спожитих послуг.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1.Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами. Відповідно, Абонент, який надав Заяву про приєднання до Договору вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

Одержати необхідну консультацію чи надати заявку на реєстрацію/перереєстрацію можна за телефонами: (03736)21039 або (095) 5789208

3.2. З моменту здійснення процедури реєстрації/перереєстрації, Абонент автоматично вважається ознайомленим, та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку.

Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата реєстрації/перереєстрації.

3.3. Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Оператора, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг Оператора. З моменту оплати Послуг Оператору Абонент автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку.

Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

3.4. Оператор на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

3.5. З моменту отримання Заяви, Оператор перевіряє наявність технічної можливості надання Послуги протягом 3-х робочих днів та повідомляє Клієнта про результати перевірки.

3.6. За наявності технічної можливості надання Послуги Оператор та Клієнт узгоджують спосіб (самостійно або силами Оператора) та зручний час підключення Послуги та Кінцевого обладнання.

3.7.Телекомунікаційна послуга надається за дотримання таких умов:

3.7.1. наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовленої телекомунікаційної послуги;

3.7.2. ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;

3.7.3. внесення Абонентом платежу Оператору за надання доступу до мережі Оператора;

3.8. Оператор після виконання Абонентом вимог пп. 3.7.1.-3.7.2. п. 3.7. організовує канал зв’язку.

3.9. Оператор виконує наступні роботи щодо організації каналу зв’язку:

3.9.1. проведення монтажно-кабельних робіт від порту Оператора до порту Абонента;

3.9.2. активація порту мережевого обладнання Оператора;

3.9.3. відкриття Оператором Абоненту Особового рахунку в білінговій системі та активація тарифу Абонента.

3.10. У приміщення Абонента кабель проводиться шляхом стандартного кабелевводу (звичайний отвір над дверима, в стіні та ін., проте його місце може бути змінене проектом будинку і/або приміщення). Якщо даний отвір не дозволяє зробити прокладку кабелю (заблокований будь-чим), то майстер-кабельник визначить, де буде пробурений отвір діаметром 10 мм. для прокладки кабелю. При цьому Оператор не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку і тому подібне).

3.11. В приміщенні Абонента монтажно-кабельні роботи проводяться працівниками Оператора у попередньо визначений день, за згодою і згідно із обраним Абонентом варіантом монтажно-кабельних робіт.

3.12. Кабель працівниками Оператора укладається вільно по підлозі приміщення Абонента і не прибивається пластиковими скобами. Прибити кабель в приміщенні/будинку Абонент зобов'язується самостійно;

3.13. Кінцівка кабелю обтискається з'єднувачем, подальше косметичне опорядження та роботи з прокладання кабелю Абонент здійснює самостійно;

3.14. Для прокладання кабелю свердляться отвори в приміщенні Абонента в місці визначеному Абонентом (за умови наявності технічної можливості). При цьому Оператор не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку і тому подібне).

3.15. Проведення монтажно-кабельних робіт, на території Абонента або внесення з ініціативи Абонента змін до проведених монтажно-кабельних робіт здійснюється працівниками Оператора за додаткову оплату.

3.16. Пошкодження кабелю на території Абонента усувається за рахунок Абонента, пошкодження кабелю за межами території Абонента усуваються за рахунок Оператора.

3.17. Після перевірки особи Абонента (останній повинен пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що його змінює) та закінчення робіт з підключення, Оператор в присутності Абонента перевіряє працездатність Послуги.

Абонент повинен ознайомитися зі змістом цих Правил на сайті Оператора та погодитися з умовами, оплативши послуги по підключенню до мережі Інтернет.

3.18. Нарахування щомісячних платежів здійснюється з моменту першого успішного використання Послуги. Факт першого успішного використання Послуги вважається днем підключення Послуги.

3.19.У разі, якщо Абонент купує Кінцеве обладнання у Оператора по перерахунку, він повинен протягом 3 (трьох) робочих днів оплатити рахунок-фактуру за це Кінцеве обладнання.

Якщо Абонент не оплатив зазначений рахунок у встановлений термін, Оператор має право блокувати надання Послуги такому Клієнту до сплати рахунку, але не більше, ніж протягом 30 (тридцяти) днів.

Після спливу 30 (тридцяти) денного терміну, у разі не оплати обладнання, Абонент повинен повернути обладнання Оператору у повній комплектації.

3.20. Порядок замовлення, отримання, надання та припинення телекомунікаційних послуг визначається Тарифами та/або Регламентами надання послуг, які є невід'ємною частиною Договору, затверджуються наказами Оператора та розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті Оператора не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію.

3.21. Абонент доручає Оператору, а Оператор зобов’язаний вести облік обсягу та вартості наданих телекомунікаційних послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (Білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено персональні дані про Абонента, які буде надано ним Оператору при укладені та виконанні Договору.

3.22. На підставі Заяви про приєднання до Договору Оператор відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР). На ОР Замовника враховуються обсяги наданих Оператором телекомунікаційних послуг, а також всі платежі Замовника. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації про об’єм спожитих та оплачених Абонентом телекомунікаційних послуг під час тарифікації і вирішенні спірних питань.

3.23. Оператор припиняє доступ Абонента до телекомунікаційних послуг без попереднього попередження, при нульовому або від’ємному балансі Особового рахунка Абонента.

3.24. Перерва в наданні послуги допускається на час технічного обслуговування і ремонту обладнання та ліній зв’язку. Проведення технічного обслуговування і ремонту здійснюється в години найменшого навантаження мережі. Оператор має право призупиняти надання послуг для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується (оприлюднюється) на Офіційному сайті Оператора не менше ніж за одну добу до початку їх проведення.

3.25. Оператор має право припинити доступ Абонента до телекомунікаційних послуг, скоротити перелік телекомунікаційних послуг, а також відключення кінцевого обладнання Абонента від телекомунікаційної мережі, у випадку якщо Абонент безпосередньо брав участь або кінцеве обладнання (бездротовий адаптер), мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які Оператор обґрунтовано вважає такими, що порушують правила та норми користування телекомунікаційними послугами, викладені в дійсному Договорі, або такими, що порушують вимоги Закону України "Про телекомунікації", №1280-IV, від 18 листопада 2003 р.; Постанови КМУ «Про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», №720 від 09.08.2005 р. та вимоги чинного законодавства України.

3.26. Оператор зобов’язаний усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом двох робочих днів з моменту реєстрації звернення Абонента про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення).

3.27. При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Оператором телекомунікаційних послуг Абоненту, якщо ці проблеми були пов’язані із проблемами в роботі або виходом з ладу обладнання Оператора, Оператор в розумний строк здійснює заходи щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання телекомунікаційних послуг.

3.28. Абонент має право призупинити надання телекомунікаційних послуг шляхом подання письмової заяви до Центрів обслуговування абонентів Оператора, не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати призупинення надання послуг, на загальний строк не більше 3 (трьох) місяців протягом календарного року при відсутності заборгованості перед Оператором.

3.29. Оператор надає послуги з доступу до мережі Інтернет безперервно (24 години на добу, 7 днів у тиждень) протягом усього терміну дії даного Договору. Послуги по технічній і інформаційній підтримці Абонента надаються тільки в робочий час.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Оператор зобов'язується:

4.1.1. Надавати Абонентові послуги відповідно до замовлених параметрів й умовами даного Договору;

4.1.2. Розглядати скарги й пропозиції Абонента відносно послуг, що надаються.

4.1.3. Приймати заяви Абонента на усунення пошкоджень в мережі із зазначенням конкретної адреси. Оператор усуває пошкодження мережі протягом 2-х робочих днів з моменту реєстрації заяви. При ушкодженнях, заподіяних діями непереборної сили, відновлення працездатності мережі виконується протягом 7 робочих днів з моменту припинення дії непереборної сили (якщо дане пошкодження не потребує більшого терміну для його усунення).

4.2. Оператор має право:

4.2.1. Призупинити або припинити надання послуг у випадку порушення Абонентом умов, передбачених даним Договором. Якщо в десятиденний термін Абонент не усунув порушення, Оператор має право на розірвання договору в односторонньому порядку;

4.2.2. Змінювати порядок надання послуг і розцінки на послуги без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму web-сайті http://gulfstream.cv.ua, за 15 календарних днів до їх впровадження. Абонент у випадку незгоди зі змінами має право на розірвання Договору. У цьому випадку Абонент зобов'язаний письмово повідомити Оператора про свій намір до їх впровадження;

4.2.3. В разі потреби Оператор має право на повну або часткову перерву в надані послуг для профілактичних заходів та заходів обумовлених форс-мажорними обставинами і модернізації власного обладнання на термін не більше 48 годин на місяць.

4.2.4. Дотримуватись норм діючого законодавства України про інформацію, її передачу та захист

4.2.5. Скорочувати перелік або припиняти надання Послуг, попередивши про це Абонента, у випадках та у порядку, передбаченому умовами Договору та чинним законодавством України, зокрема у разі виникнення заборгованості перед Оператором.

4.2.6. Самостійно встановлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг. Якщо Абонент по закінченню 15 (п’ятнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Оператора продовжує користуватись телекомунікаційними послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями;

4.2.7. Припиняти у встановленому порядку надання телекомунікаційних послуг з моменту виникнення нульового або від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента, або у випадку якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства термін;

4.7.8. Скорочувати перелік або припиняти надання телекомунікаційних послуг Абонентам, які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі телекомунікацій;

4.7.9. Не підключати або відключати підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством;

4.7.10. Проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування з повним або частковим обмеженням у наданні телекомунікаційних послуг, з метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації, з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на Офіційному сайті Оператора;

4.7.11. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених державних установ, а також для нормального функціонування телекомунікаційних послуг або захисту Оператора та інших абонентів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству. Вчинення таких дій стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента;

4.7.12. На підставі даних Автоматизованої системи обліку спожитих телекомунікаційних послуг згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку Абонента;

4.7.13. У разі виявлення нетипового навантаження на телекомунікаційну мережу Оператора, спричиненого Абонентом або вірусними програмами та різкого зростання трафіку Абонента, Оператор має право обмежити обсяг послуг, які він надає Абоненту до з’ясування обставин, що викликали нетипове навантаження на телекомунікаційну мережу або появу нетипового трафіку та призупинити надання телекомунікаційної послуги.

4.7.14. змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу (логін та пароль) Абонента з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, попередньо повідомивши про це Абонента не пізніше, ніж за 7 днів у Особистому кабінеті.

4.7.15. інші права, передбачені законодавством України.:

4.3. Абонент зобов'язується

4.3.1. вчасно оплачувати послуги надані Оператором, в обсязі, порядку і терміни, передбачені розділом 5 даного договору;

4.3.2. дотримуватися умов даного Договору;

4.3.3. без письмової угоди з Оператором не перепродавати, не надавати безкоштовно послуги третім особам, а також використовувати послуги тільки на території приміщення зазначеного при укладанні даного договору;

4.3.4. у разі потреби забезпечити допуск фахівців Оператора до будинкових комунікацій для проведення робіт з підключення мережі, регламентних, ремонтних або інших робіт

4.3.5. не використовувати Послугу для поширення забороненої інформації, а також інформації, яка порушує право інтелектуальної власності. Вживати всіх необхідних заходів щодо безпеки інформації (непоширення спаму), яка передається через мережу Інтернет.

4.3.6. ознайомитись з Договором, умовами надання обраних Послуг, Тарифами, дотримуватись та виконувати їх вимоги і вимоги нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій.

4.3.7. не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим споживачам.

4.3.8. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі), виділені Оператором.

4.3.9. Письмово повідомляти у місячний строк про зміну обов’язкових реквізитів, передбачених у Договорі.

4.3.10. Не рідше ніж 1 раз на місяць відвідувати сайт http://gulfstream.cv.ua для ознайомлення з публікаціями Оператора щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих послугах, тарифах та Правилах.

4.4. Абонент має право:

4.4.1. на розірвання даного Договору, у випадку незгоди з новими змінами його умов.

4.4.2. отримувати інформацію про послуги, тарифи та залишки авансових платежів.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ

5.1. Абонент здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Оператором. Оператор залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов, або за інших суттєвих обставин. Абонент на свій розсуд обирає тарифний план (із передбачених діючими тарифами), відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуги.

5.2. Для фізичного підключення до Локальної мережі Змовнику необхідно сплатити вартість даного підключення, згідно Додатку або погоджену з Оператором. Оператор надає доступ до послуг локальної мережі та Інтернет тільки після здійснення Абонентом оплати вартості тарифного плану, відповідно до розцінок, що діють на момент оплати.

5.3. Оплата послуг здійснюється на умовах передплати. Вартість тарифного пакету сплачується Абонентом на наступний розрахунковий період щомісячно до 1 (першого) числа за поточний місяць. В разі несплати у вказаний термін Оператор залишає за собою право призупинити надання послуг.

Відновлення сервісу Абоненту після блокування відбувається протягом доби з моменту надходження авансу на особовий рахунок Абонента в обліковій системі Оператора.

За час, протягом якого послуги не надавалися з вини Абонента, абонентська плата та інші платежі нараховуються Абоненту в повному обсязі.

5.4. Якщо протягом 30 днів з моменту призупинення надання послуг Абонент не погасив заборгованості, Оператор має право припинити надання послуг, при цьому Абонент зобов’язаний погасити фактичну заборгованість.

5.5. Для зміни тарифного пакету Абонент не пізніше 01 числа місяця в якому плануються зміни повідомляє Оператора шляхом надання заявки, в якій зазначає новий обраний тарифний пакет. Зміна тарифного пакету відбувається з 01 числа місяця, наступного за місяцем отримання Оператором відповідного повідомлення.

5.6. Оплата послуг здійснюється Абонентом у визначених оператором відділеннях банків, за допомогою платіжних терміналів, платіжних карток та іншими вказаними Оператором способами.

5.7. Фактичне використання Абонентом тієї чи іншої послуги означає, що така послуга була замовлена Абонентом.

5.8. Оплата за фізичне підключення здійснюється Абонентом протягом 3 – х робочих днів з моменту підписання акту виконаних робіт.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі міської й міжміської телефонних мереж й інших видів комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

6.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії форс-мажорної обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії форс-мажорної обставини.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Оператор і Абонент несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством.

7.2. Оператор не здійснює контроль за змістом інформації, що проходить через мережу. Оператор не дає гарантій про придатність послуг для цілей, не обговорених у даному Договорі. Оператор не несе відповідальності за понесений Абонентом збиток у результаті використання або неможливості використання послуг, роботи мережі Інтернет або вузла мережі Інтернет. Оператор не відповідає за втрату або неотримання даних внаслідок затримок, відсутності або неправильної передачі даних, перерви в наданні послуг. Оператор знімає із себе всяку відповідальність за точність, безпеку, якість або придатність інформації, отриманої через мережу. Відповідальність за використання інформації, отриманої через мережу, лежить на Абоненту.

7.3. Всі з'єднання Абонента з мережею Інтернет, є ініціативою Абонента.

7.4. Доступ до ресурсів, які перебувають поза межею зони контролю Оператора, Оператор не гарантує.

7.5. Оператор не відповідає за порушення або неправомірні дії, скоєні Абонентом стосовно третіх осіб або третіми особами стосовно Абонента, і пов'язані із цим збитки. Оператор не несе відповідальності за одержану Абонентом інформацію з Локальної мережі і мережі Інтернет. Оператор не відповідає за зміст інформації, переданої, одержаної або опублікованої Абонентом у ході використання Послуг, а також за шкоду, заподіяну діями Абонента особистості або майну громадян, юридичних осіб, державі або моральним принципам суспільства

7.6. Оператор не відповідає за роботу кінцевого обладнання Абонента. Ризик випадкової втрати чи пошкодження устаткування Абонента покладається на Абонента.

7.7. Оператор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у таких випадках:

7.7.1. у випадку порушення Абонентом строків внесення оплати наданих послуг;

7.7.2. у випадку порушення Абонентом умов Договору

7.7.3. у випадку втрати, крадіжки, пошкодження або знищення устаткування Оператора;

7.7.4. у випадку якщо затримки й перебої в наданні послуг, пов’язані із причинами, які не залежать від Оператора.

7.7. Оператор не гарантує можливість інформаційного обміну для Абонента з тими вузлами або серверами, що тимчасово або постійно не доступні через мережу Інтернет.

7.8. Оператор не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Оператор не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами.

7.9. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі не отриманий прибуток) покладаються на Абонента. При цьому абонентна плата за період ненадання послуги, що сталася з вини Абонента, сплачується Абонентом в повному обсязі.

7.10. У разі несвоєчасної оплати наданих оператором Послуг, Абонент сплачує пеню, яка обчислюється залежно від вартості неоплачених Послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, за кожний день прострочення оплати. Абонент також сплачує 3% річних та індекс інфляції за прострочення виконання грошового зобов’язання. Сплата Абонентом штрафних санкцій, правомірне припинення чи скорочення оператором переліку Послуг не звільняє Абонента від обов’язку оплатити надані йому Послуги.

7.11. У разі порушення умов 4.3.3. даного Договору Абонент сплачує штраф в розмірі 1 (однієї) тисячі грн. за кожен факт порушення.

ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі суперечки й розбіжності вирішуються згідно положень даного Договору та Законодавства України.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

9.1.Даний Договір набирає сили з моменту укладення договору і укладений на невизначений строк і діє до припинення його однією зі сторін або обома сторонами.

9.2. Кожна зі сторін може ініціювати дострокове розірвання даного Договору шляхом направлення письмового повідомлення іншій стороні за 15 (п'ятнадцять) днів до передбачуваної дати розірвання.

9.3. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний Оператором в таких випадках:

- у випадку коли Абонент протягом 60 днів не користується послугою;

- у випадку коли Абонент протягом 90 днів з моменту припинення чи обмеження надання Послуги не поповнив свій Особистий рахунок

- у разі подання Абонентом неправдивих даних під час укладення договору;

- припинення надання послуг взагалі або у певному регіоні;

- у разі не оплати сумарної вартості за фізичне підключення протягом 3 днів з моменту підписання акту виконаних робіт.

9.4. Абонент вправі відмовитися від Послуг Оператора і розірвати Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Оператором відповідно до даного Договору зміни в Договорі, попередньо письмово повідомивши Оператора про це до вступу цих змін у силу. Договір вважається розірваним з моменту одержання Оператором зазначеного повідомлення. У випадку неповідомлення Оператора про розірвання Договору в зазначеному порядку і термін, Договір вважається зміненим на умовах Оператора, опублікованих відповідно до умов даного Договору.

9.5. У випадку розірвання даного Договору, сторони зобов'язані зробити взаєморозрахунки протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту ініціювання розірвання (з моменту надсилання письмового повідомлення про розірвання договору) Договору.

9.6.Форма розірвання договору письмова. З моменту розірвання договору взаємні зобов’язання сторін припиняються, за умови повного та остаточного розрахунку за надані послуги.

9.7. Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Оператора, у тому числі за надані Абоненту Послуги не повертаються і не компенсуються.